Algemene voorwaarden

Laatste update: Juni 2022

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.2 Lets LIV: de eenmanszaak Lets LIV, gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 78665124.
1.3 De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Lets LIV een overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan.
1.4 De consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die met Lets LIV een overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan.
1.5 Diensten: alle diensten met betrekking tot advisering, begeleiding, (online) training en ontwikkeling op het gebied van persoonlijk leiderschap in de zorg en het onderwijs. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.
1.6 Overeenkomst: iedere overeenkomst, evenals (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan, met als doel Lets LIV diensten te laten leveren in opdracht of ten behoeve van de opdrachtgever.
1.7 Partijen: Lets LIV en de opdrachtgever samen.
1.8 Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail en digitale berichtgeving, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
1.9 Website: www.letsliv.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Lets LIV gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst, prevaleren de afspraken uit de overeenkomst.
2.5 De meest recente versie van de algemene voorwaarden van Lets LIV is van toepassing. Lets LIV heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
Lets LIV zal de meest recente versie van de algemene voorwaarden aan de opdrachtgever ter hand stellen dan wel deze op haar website publiceren.
2.6 Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen na dertig dagen, nadat de opdrachtgever op de hoogte is gesteld, van kracht zijn. Enkel voor consumenten geldt dat indien deze niet akkoord gaan met de aangekondigde wijzigingen, zij het recht hebben de overeenkomst te ontbinden. Dit geldt niet voor opdrachtgevers handelend in de hoedanigheid van een beroep of bedrijf, zij zijn gehouden de wijzigingen te accepteren.
2.7 Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
2.8 Indien Lets LIV op eigen initiatief ten gunste van de opdrachtgever afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daar door de opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden. 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1 Een uitgebrachte offerte van Lets LIV is geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.2 Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk door Lets LIV aangeboden, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
3.3 Lets LIV zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de opdrachtgever verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. In het aanbod is geen vergoeding voor meerwerk inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.4 Een aanbod of offerte kan gebaseerd zijn op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien na het aanbod en/of de offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, heeft Lets LIV het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Lets LIV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Lets LIV kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijze kan begrijpen dat het aanbod en/of de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.
3.7 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de door Lets LIV gedane aanbieding heeft geaccepteerd.
4.2 Wanneer de aanvaarding van de opdrachtgever, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van Lets LIV, komt de overeenkomst tot stand indien Lets LIV schriftelijk met deze afwijking(en) heeft ingestemd.
4.3 In gevallen waarin de opdrachtgever een opdracht aan Lets LIV verstrekt, zonder dat er een aanbod of offerte vooraf is gegaan, is Lets LIV pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.
4.4 Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Lets LIV of zodra Lets LIV – zonder tegenwerping van de opdrachtgever – met de uitvoering is begonnen, voor haar bindend. 4.5 Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Wijzigingen kunnen met zich meebrengen dat overeengekomen termijnen binnen de overeenkomst door Lets LIV worden overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.
4.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Lets LIV de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.
4.7 Indien de opdrachtgever de overeenkomst met Lets LIV wenst te ontbinden of te annuleren, komt de opdrachtgever enkel dit recht toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en gemaakte (on)kosten. In geval van annulering is Lets LIV gerechtigd een annuleringsvergoeding in rekening te brengen van 50% van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen totaalbedrag. Indien door de opdrachtgever een aanbetaling is voldaan, geldt deze aanbetaling als annuleringsvergoeding. 4.8 Lets LIV behoudt zich te allen tijde het recht voor om geplande opdrachten, waaronder trainingen of webinars, met de opdrachtgever te annuleren of te verzetten, indien zij geen uitvoering kan geven aan de overeenkomst, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding aan de opdrachtgever. Lets LIV heeft eveneens het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden een training of webinar met opgave van redenen te verplaatsen. Dit geldt ook indien de minimale groepsgrootte voor een webinar of training niet wordt gehaald. In dit geval heeft de opdrachtgever recht op restitutie van betaling van uitsluitend de kosten van de desbetreffende training en/of webinar.
4.9 In gevallen waarin sprake is van koop op afstand kan geen gebruik worden gemaakt van het wettelijk herroepingsrecht, aangezien dit recht niet geldt voor op maat gemaakte diensten. De diensten van Lets LIV zijn op maat gemaakt, bestemd voor een specifiek persoon c.q. personen. 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Lets LIV bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd.
5.2 Lets LIV zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Lets LIV heeft echter een inspanningsverplichting ten aanzien van geleverde diensten en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. Lets LIV kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen naar aanleiding van een door haar gegeven advies, training of webinar.
5.3 Lets LIV spant zich in om de gegevens die Lets LIV voor de opdrachtgever opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.4 De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.5 De uitvoering van de overeenkomst wordt enkel ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst geen rechten ontlenen onder welke naam en/of titel dan ook.
5.6 Lets LIV is gerechtigd, zonder nadere kennisgeving aan en uitdrukkelijk toestemming van de opdrachtgever, de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden, indien dit naar het oordeel van Lets LIV wenselijk is.
5.7 De opdrachtgever is gehouden alle informatie en gegevens, die Lets LIV naar haar oordeel nodig heeft voor het correct, volledig, veilig en ononderbroken uitvoeren van de overeenkomst tijdig, in gewenste vorm en op gewenste wijze aan Lets LIV te verstrekken. Indien de voor de uitvoering benodigde informatie en/of gegevens niet tijdig, in gewenste vorm of op gewenste wijze aan Lets LIV zijn verstrekt, heeft Lets LIV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende (extra) kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
5.8 De opdrachtgever mag aan de adviezen en dienstverlening van Lets LIV hoge eisen stellen, maar de opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Lets LIV ter beschikking gestelde informatie en gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare informatie en gegevens.
5.9 De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de begeleiding, training en/of advisering en voor de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt.
5.10 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, zijn slechts als indicatief te beschouwen en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijk termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Lets LIV op en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.
5.11 De opdrachtgever is gehouden Lets LIV toegang te verschaffen tot de locatie, het pand c.q. de ruimte dan wel deze beschikbaar te stellen alwaar de overeengekomen diensten c.q.

Artikel 6. Termijnen
6.1 Overeengekomen termijnen in de overeenkomst waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd, zijn slechts indicatief en is nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
6.2 Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn door Lets LIV dient de opdrachtgever Lets LIV in gebreke te stellen, waarbij Lets LIV alsnog een redelijk termijn wordt geboden om het werk uit te voeren. Lets LIV is nimmer gehouden tot enige vergoeding van hieruit voortvloeiende schade.
6.3 Indien de opdrachtgever informatie en/of gegevens dient aan te leveren die noodzakelijk zijn voor de uitvoering, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de opdrachtgever deze informatie en/of gegevens aan Lets LIV heeft verstrekt.

Artikel 7. Prijzen en tarieven
7.1 Alle prijzen die Lets LIV hanteert zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief overige kosten, zoals andere overheidsheffingen, reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
7.2 Lets LIV heeft het recht om haar prijzen tussentijds aan te passen indien zij dit nodig acht. Indien de prijzen van de aangeboden diensten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of wettelijke bepaling zijn hierbij uitgesloten.
7.3 Indien Lets LIV door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verricht dan is overeengekomen in de offerte of opdrachtbevestiging, is Lets LIV gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtgever is gehouden tot betaling van deze meerkosten.

Artikel 8. Facturatie, betaling en incasso
8.1 Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
8.2 Bij betaling in termijnen dient de eerste termijn vooraf te worden voldaan, de daarna volgende termijnen maandelijks aan het einde van de maand, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 8.3 Lets LIV behoudt zich te allen tijde het recht voor om (volledige) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de opdrachtgever te verlangen.
8.4 Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
8.5 Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
8.6 Bij niet tijdige betaling is Lets LIV gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel middels schriftelijke verklaring te ontbinden.
8.7 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Lets LIV het recht, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening aan de opdrachtgever wettelijke rente in rekening te brengen.
8.8 Lets LIV is bij niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande ingebrekestelling is vereist, aan de opdrachtgever (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% over het overeengekomen totaalbedrag met een minimum van € 50,-, ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. Dit laatste geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten.
8.9 In afwijking van hetgeen in de leden zeven en acht bepaald, zullen consumenten eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarbij een aanvullend termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van deze ingebrekestelling wordt aangeboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, alvorens deze in verzuim komen te verkeren.
8.10 Wanneer na de schriftelijke ingebrekestelling, bedoeld in het vorige lid, geen betaling volgt, is de opdrachtgever in verzuim. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom wordt voor consumenten conform het Besluit Buitengerechtelijke incassokosten (BIK) als volgt berekend:

• 15% over de eerste € 2.500,- met een minimum van € 40,-
• 10% over de volgende € 2.500,- • 5% over de volgende € 5.000,-
• 1% over de volgende €190.000,-
• 0.5 % over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-

8.11 De door de opdrachtgever gedane betalingen worden door Lets LIV ten eerste in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
8.12 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling op de factuur.

Artikel 9. Betalingsonmacht
9.1 Lets LIV is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop de opdrachtgever:

• in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt;
• (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
• door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
• anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een deel van) zijn vermogen verliest.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding
10.1 Lets LIV heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de opdrachtgever volledig zijn voldaan, indien (1) de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel (2) indien de opdrachtgever kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit.
10.2 Lets LIV is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerste lid van dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
10.3 Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst.
10.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Lets LIV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
10.5 Lets LIV behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door de opdrachtgever of derden. 

Artikel 11. Overmacht
11.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die Lets LIV niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Lets LIV kan worden verlangd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ziekte van haarzelf of ingeschakelde derden, storingen in het computernetwerk of andere technische storingen, tekortkomingen van door Lets LIV ingeschakelde derden en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming, dan is Lets LIV gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van Lets LIV en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van Lets LIV. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Lets LIV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lets LIV niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
11.3 In geval van overmacht zal Lets LIV zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien in een alternatieve oplossing.
11.4 Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van Lets LIV gedeeltelijk zijn nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Lets LIV gerechtigd om het reeds nagekomen c.q. na te komen gedeelte te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
11.5 Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste twee maanden heeft geduurd of blijvend van aard is, mogen beide partijen de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1 Lets LIV behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
12.2 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de producten, bedoeld in het vorige lid, waaronder begrepen maar niet beperkt tot adviezen, (online) trainingen, webinars en/of andere geestesproducten en de daarbij behorende middelen zoals video’s, presentaties en/of werkboeken, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken, te bewerken, te verwerken of te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Lets LIV. De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van Lets LIV aan de opdrachtgever.
12.3 De rechten van intellectueel eigendom welke Lets LIV in licentie gebruikt mag de opdrachtgever nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
12.4 De opdrachtgever garandeert dat de door hem verstrekte informatie, gegevens, afbeeldingen en teksten in het kader van de overeenkomst vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart Lets LIV tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.
12.5 De inhoud van de website van Lets LIV waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, publicaties, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Lets LIV of haar licentiegevers en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is gebruikers van de website uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van Lets LIV.
12.6 Na het einde van de overeenkomst hebben noch de opdrachtgever noch Lets LIV jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte informatie, gegevens en bestanden, behoudens de wettelijk gestelde bewaarplicht.
12.7 De opdrachtgever is bij overtreding van de bepalingen in dit artikel gehouden alle door Lets LIV en derden geleden schade volledig te vergoeden.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring
131 Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van Lets LIV, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Lets LIV voor enkel en alleen de directe schade, beperkt tot maximaal het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door Lets LIV gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat, vermeerderd met het eigen risico van Lets LIV onder die verzekering.
13.2 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt krachtens het in het eerste lid van dit artikel bedoelde aansprakelijkheidsverzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.3 Lets LIV is enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Lets LIV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Lets LIV kan worden toegekend;
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

13.4 Aansprakelijkheid van Lets LIV voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
13.5 Lets LIV is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door:

• een overmachtsituatie zoals bedoeld in artikel 11 van deze algemene voorwaarden;
• aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt;
• het ontbreken van informatie, gegevens en/of bestanden c.q. zaken of het verloren gaan van informatie, gegevens en/of bestanden c.q. zaken die Lets LIV aan de opdrachtgever heeft geleverd;
• gebruik van de diensten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is;
• het niet of verkeerd opvolgen van adviezen en/of instructies van Lets LIV door de opdrachtgever of derden;
• tijdens de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijk ingrijpen aan een training en/of webinar dat onvermijdelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden als zodanig;
• fouten c.q. storingen in gebruikte apparatuur en/of programmatuur;
• storingen, onderbrekingen of het niet bereikbaar zijn in de ruimste zin van het woord van een online training en/of webinar;
• overschrijding van uitvoeringstermijnen binnen de overeenkomst;
• taalkundige en/of grammaticale fouten;
• schending van intellectuele eigendomsrechten en/of privacyrechten, doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot de informatie en/of gegevens van Lets LIV en/of de opdrachtgever;
• schending van intellectuele eigendomsrechten doordat de opdrachtgever inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten van derden;
• tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen;
• fouten en/of tekortkomingen van ingeschakelde derden.

13.6 Een vordering tot schadevergoeding door de opdrachtgever dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Lets LIV te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding.
13.7 Lets LIV is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. De opdrachtgever zal Lets LIV vrijwaren en schadeloos stellen ter zake van alle aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden schade.
13.8 Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens opzet of grove nalatigheid van Lets LIV en indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

Artikel 14. Vertrouwelijkheid
14.1 Wanneer partijen kennisnemen van gegevens van de andere partij waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, maken zij deze gegevens op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving tot bekendmaking verplicht of indien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst. 14.2 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de partijen als zodanig zijn aangeduid.

Artikel 15. Reclames / klachten
15.1 Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na uitvoering of de verzenddatum, dan wel binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek, indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken, aan Lets LIV kenbaar te worden gemaakt.
15.2 Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
15.3 De ingebrekestelling omtrent de tekortkoming van Lets LIV dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven. Indien de klacht niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de klacht en worden de werkzaamheden geacht correct te zijn uitgevoerd. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de opdrachtgever.
15.4 De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden voor zover dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten zich hier niet tegen verzetten.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Alle gevallen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
16.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.
16.3 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Lets LIV is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.

Onduidelijkheden?

Bel mij

+31 6 21 97 72 34

Mail mij

Bezoek mij

Eindhoven