Privacy Policy

Laatste update: Juni 2022

Lets LIV respecteert jouw privacy en zal jouw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze verklaring kan je onder andere lezen welke persoonsgegevens Lets LIV verwerkt, met welk doel, hoe Lets LIV vervolgens met deze gegevens omgaat en hoelang deze gegevens bewaard blijven. Heb je vragen over je privacy? Neem dan contact op met Lets LIV via patricia@letsliv.nl. Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Persoonsgegevens
Met het begrip persoonsgegevens wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Lets LIV verwerkt enkel algemene persoonsgegevens. Lets LIV verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over ras of geloof.

Lets LIV verwerkt jouw persoonsgegevens indien je deze gegevens actief aan Lets LIV verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op de website of bij het aanmelden van een training of webinar van Lets LIV. Lets LIV verwerkt jouw gegevens op basis van de toestemming die je hebt gegeven, op grond van een overeenkomst die je met Lets LIV hebt gesloten, als dit noodzakelijk is om gerechtvaardigde belangen van Lets LIV te behartigen of op grond van een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doelstellingen waarvoor ze zijn verkregen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Lets LIV?
Communicatie
Wanneer je contact opneemt met Lets LIV, bijvoorbeeld via het contactformulier op de website, kunnen jouw (bedrijfs)naam, e-mailadres en de inhoud van je bericht worden verwerkt. Deze gegevens worden verwerkt om je zo goed mogelijk te kunnen helpen bij het beantwoorden van je vragen en verzoeken. Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

Offertes
Wanneer je een offerte-aanvraag indient bij Lets LIV, worden jouw (bedrijfs)naam, adresgegevens, emailadres en/of telefoonnummer verwerkt. Deze gegevens zijn nodig om jou een correcte offerte toe te kunnen sturen.

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

 

Dienstverlening
Om te zorgen dat Lets LIV haar dienstverlening kan uitoefenen, zoals het verzorgen van een training of webinar, kunnen jouw (bedrijfs)naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en/of KVK-nummer worden verwerkt. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

 

Facturatie en financiële administratie
Om jouw betaling af te kunnen handelen, worden jouw (bedrijfs)naam, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres en betaalgegevens verwerkt. Deze gegevens zijn noodzakelijk om een correcte factuur op te stellen en, indien je de factuur niet tijdig voldoet, een incassotraject te starten. Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

 

Klachten
Wanneer je een klacht hebt over de dienstverlening van Lets LIV, kunnen jouw (bedrijfs)naam, e-mailadres en/of telefoonnummer worden verwerkt. Deze gegevens worden verwerkt om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen gedurende de overeenkomst. Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

 

Recensies
Om het mogelijk te maken om een recensie te kunnen plaatsen op de website of social media van Lets LIV, kan jouw (bedrijfs)naam worden verwerkt. Dit gebeurt enkel met jouw uitdrukkelijke toestemming. Recensies kunnen ook geanonimiseerd worden geplaatst. Wettelijke grondslag: toestemming.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens
De persoonsgegevens die Lets LIV verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard tot de wettelijke bewaartermijn (1 jaar), tenzij anders noodzakelijk (artikel 5 AVG). Dit geldt bijvoorbeeld voor cookies, die voor de duur van je browsersessies worden bewaard. Voor facturen en financiële administratie geldt, ten behoeve van de wettelijke administratieplicht van de Belastingdienst, een bewaartermijn van 7 jaar. Recensies worden verwijderd, zodra Lets LIV een verzoek tot verwijdering van jou heeft ontvangen.

Persoonsgegevens delen aan derden
Lets LIV deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen of op grond van dwingende wet- en regelgeving. Deze derden zijn tot geheimhouding verplicht op grond van een verwerkersovereenkomst en/of wettelijke verplichting. Lets LIV zal met bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Lets LIV een verwerkersovereenkomst/geheimhoudingsverklaring afsluiten om te streven naar eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. Lets LIV zal zich hiertoe naar alle redelijkheid inspannen. Lets LIV zal persoonsgegevens nooit doorverkopen aan derden. Met de volgende derden worden jouw persoonsgegevens (mogelijk) gedeeld:

• webhosting;
• websitebouwer;
• websitesoftware;
• telecommunicatie;
• samenwerkingen (Virtual Assistent);
• betaaldiensten/systemen.

Geautomatiseerde besluitvorming
De persoonsgegevens waar Lets LIV mee werkt worden altijd door een persoon verwerkt. Lets LIV neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of computersystemen.

 

Jouw rechten
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt ook het recht om eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Als je jouw gegevens bij een andere aanbieder wilt onderbrengen, zal Lets LIV jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door de gangbare digitale systemen te openen is. Je kan altijd een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, intrekking van jouw toestemming of gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens. Om gebruik te maken van genoemde rechten kan je jouw verzoek sturen naar patricia@letsliv.nl. Lets LIV zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen jouw verzoek beoordelen. Lets LIV is gerechtigd jouw identiteit te verifiëren wanneer je een dergelijk verzoek indient.

Cookies
Een cookie is een eenvoudig, klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van jouw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. In deze bestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek aan de website weer kan worden herkend. Lets LIV gebruikt de volgende cookies:

Noodzakelijke cookies
Noodzakelijke cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en de website gemakkelijk te bezoeken is.

Marketing cookies
Marketing cookies zijn cookies of enige andere vorm van lokale opslag, die worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken om advertenties weer te geven of om de gebruiker te volgen voor vergelijkbare marketingdoeleinden.

Social media buttons
Op de website van Lets LIV zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten op sociale netwerken zoals Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die aangeleverd worden door Facebook en Instagram zelf. Lets LIV raadt aan de privacyverklaringen van deze partijen goed door te lezen om te weten wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij verwerken. Lets LIV heeft daar geen invloed op.

Geplaatste cookies

NaamAanbiederBewaartermijnFunctieSoort cookie
wordpress_test_cookieletsliv.nlsessie

Deze cookie wordt gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.

noodzakelijk
CONSENTgoogle.com2 jaar

Deze wordt gebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookiebanner heeft geaccepteerd. Deze cookie is nodig voor de AVG-conformiteit van de website.

noodzakelijk
CONSENTyoutube.com2 jaar

Deze wordt gebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookiebanner heeft geaccepteerd. Deze cookie is nodig voor de AVG-conformiteit van de website.

noodzakelijk
VISITOR_INFO1_LIVEyoutube.com179 dagen

Deze cookie probeert de brandbreedte van de gebruikers in te schatten op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s.

marketing
YSCyoutube.comsessie

Deze cookie registreert een unieke ID om statistieken bij de houden van welke video’s van YouTube de gebruiker heeft gezien.

marketing
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEYyoutube.compermanentDeze cookie slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.marketing
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEYyoutube.comsessieDeze cookie slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.marketing
yt-remote-cast-installedyoutube.comsessieDeze cookie slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.marketing
yt-remote-connected-devicesyoutube.compermanentDeze cookie slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.marketing
yt-remote-device-idyoutube.compermanentDeze cookie slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.marketing
yt-remote-fast-check-periodyoutube.comsessieDeze cookie slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.marketing
yt-remote-session-appyoutube.comsessieDeze cookie slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.marketing
yt-remote-session-nameyoutube.comsessieDeze cookie slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video.marketing
1P_JARgoogle.com30 dagenDeze cookie draagt informatie over hoe de website gebruikt wordt en op basis van deze informatie worden relevante advertenties getoond.marketing
NIDgoogle.com6 maandenDeze cookie bevat een unieke ID om gebruikersvoorkeuren en andere informatie op te slaan.marketing
IDEgoogle.com1 jaarDeze cookie wordt door Google DoubleClick gebruikt om de acties van de websitegebruikers te registreren en te rapporten na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met als doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.marketing

In de matrix worden de belangrijkste cookies weergegeven. Afhankelijk van de privacy-instellingen van jouw browser toont de website per pagina een wisselend aantal cookies.

Wanneer je de website van Lets LIV voor het eerst bezoekt wordt een pop-up getoond met een cookiemelding. Indien je deze melding accepteert, geeft je toestemming om de cookies te gebruiken.

Cookies uitschakelen en verwijderen

Je kan via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen. Daarnaast kan je aangeven dat bepaalde cookies niet (meer) geplaatst mogen worden. Ook eerder opgeslagen informatie kan je via de instellingen van jouw browser verwijderen

Beveiliging

Lets LIV neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Heb je toch het idee dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik? Neem dan contact op met Lets LIV.

 

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft enkel betrekking op persoonsgegevens die Lets LIV verwerkt ten behoeve van de in deze verklaring besproken punten. Lets LIV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de werking en/of inhoud van websites of diensten van derden.

 

Wijziging in deze privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 2 juni 2022. Lets LIV heeft altijd het recht deze verklaring te wijzigen. Op de website van Lets LIV vind je de meest recente versie. Indien een gewijzigde privacy- en cookieverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop Lets LIV jouw persoonsgegevens verwerkt, dan word je hiervan per e-mail op te hoogte gebracht.

Contact

Per e-mail:
patricia@letsliv.nl.

Per post:
Lets LIV
T.a.v. Patricia Lapré
Ranonkelstraat 31
5644 LA Eindhoven

Lets LIV staat ingeschreven het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 78665124.

Onduidelijkheden?

Bel mij

+31 6 21 97 72 34

Bezoek mij

Eindhoven